INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR")

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „informácia) poskytuje dotknutým osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti v nákupom a predajom tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.lekarenbela.sk (ďalej aj ako „e-shop)".

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame zásady sprácuvania osobných údajov a plníme všetky požiadavky a povinnosti v súlade GDPR.

I. Údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť MJC INVEST s.r.o., so sídlom: Študentská 2048/41, 069 01 Snina, Slovensko, IČO: 47 814 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 30563/P (ďalej aj ako "Prevádzkovateľ"; „my"; „naše"; „nám"), ktorá vo svojom mene prevádzkuje e-shop.

V prípade otázok v súvislsoti so spracúvaním a ochranou osobných údajov nás kontaktuje písomne:

 1. a)poštou na adrese: LEKÁREŇ Belá, Cintorínska 66/40, 067 81 Belá nad Cirochou ; alebo
 2. b)elektronickou poštou na adrese: info@lekarenbela.sk

II. Účely, právne základy a doby spracúvania

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu údajov poskytnutých v objednávkom formulári. V nevyhnutnom rozsahu sú spracúvané:

 1. Na účel plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom prijatia a vybavenia objednávky a dodania tovaru, (vrátane napr. zasielania informácie o potvrdení a o stave objednávky), prípadne následnej reklamácie, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov.

  • právny základ: plnenie zmluvy podľa čl. 6 písm. b) GDPR
  • doba spracúvania: po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby

  Poskytovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe vašej žiadosti je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť osobné údaje; avšak následkom neposkytnutia osobných údajov na tento účel môže byť nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy z našej strany. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel môžeme odmietnuť uzavretie zmluvy.

 2. Na účel plnenia legislatívnych povinností ako je vedenie účtovníctva, správa daní a poskytovanie informácie štátnym orgánom (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

  • právny základ: splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 písm. c) GDPR
  • doba spracúvania: podľa príslušného právneho predpisu

  Poskytovanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti je našou zmluvnou požiadavkou. Nie ste povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje; avšak následkom neposkytnutia osobných údajov na tento účel môže byť nemožnosť plnenia našich zákonných povinností, v dôsledku čoho môžeme v prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel odmietnuť uzavretie zmluvy.

III. Príjemcovia

Príjemcami vašich osobných údajov sú:

 • dodávateľ, ktorý zabezpečuje prevádzku webového sídla
 • doručovatelia zásielok
 • dodávateľ účtovných a daňových služieb
 • štátne a verejné orgány (v rámci legislatívnych povinností)

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

IV. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba (t.j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané) máte v súvislsosti so spracúvaním osobných údajov práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom (t.j. získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje)
 2. Právo na opravu vašich osobných údajov
 3. Právo na vymazanie vašich osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 5. Právo na prenosnosť vašich osobných údajov (t.j. právno preniesť údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi)
 6. Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov
 7. Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov (ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov)
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t.j. Úradu na ochranu osobných údajov)

Ktorékoľvek z práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch uvedených v bode I. tejto informácie.

V rámci zabepečenia ochrany vašich osobných údajov, pri spracúvania žiadosti o uplatnenie vyššie uvedených práv, vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných údajov na preukázanie vašej totožnosti, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

V rámci činností súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.